english

 עצם השימוש באתר, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. לפיכך, קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. באם אינך מסכים לתנאי השימוש אל תעשה כל שימוש באתר.

השימוש באתר לייף סנטר, בשירותים הניתנים בו ו/או קשורים אליו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכת הפורום, הייעוץ וכל שירות ו/או מידע ו/או תוכן שבאתר, כפוף לתנאי השימוש, הכוללים הצהרות והתחייבויות של המשתמש.
 
בתנאי השימוש לעיל ולהלן, "תוכן" או תכנים פירושם מאמרים, מידע, כתבות, דיווחים, נתונים, המלצות, תגובות, קבצים, קישורים בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בכל דרך אחרת.
 
השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר השימוש בו והתכנים המצויים בו, והשימוש באתר ובתכנים המצויים בו ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך באתר ייעשה על אחריותך המלאה.
 
אתה מתחייב שלא לפרסם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש באתר בכל דרך שהיא להעברה של:
א. תכנים בעלי אופי משמיץ, בוטה, מאיים, מטריד, גזעני, מזיק, פוגע ברגשות ציבור.
ב. תכנים שיש בהם משום לשון הרע, פגיעה בפרטיות, עידוד לביצוע עבירה.
ג. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
ד. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
ה. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב ו/או מרכיבי תוכנה הדומים להם, מכל סוג שהוא.
ו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל – כל תוכן שפרסומו אסור לפי דיני מדינת ישראל או שמהווה עילה לתביעה אזרחית כלשהי.
 
ידוע לך כי התכנים שאתה מעביר באמצעות האתר יהיו חשופים למשתמשי האינטרנט. לאתר לא ידוע אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות העברת התוכן. לפיכך, האתר לא ישא בכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד ג' בגין העברת התוכן וקבלת התגובות עליו, והאחריות לכל אלה הינה שלך בלבד.
 
בעלי האתר ו\או יוצרי האתר ו\או חברי צוות האתר ו/או כל אדם אחר לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מתוכן שיפורסם על ידך. הינך מסכים לכך שאתה האחראי הישיר והיחיד על התוכן שאתה מפרסם ו/או מפיץ באמצעות האתר. הינך פוטר בזה את צוות האתר, כולל כל מפעיליו, מנהליו, ובאיי כוחו, מכל אחריות שהיא על התוכן שתפרסם ו/או תפיץ.
 
בכל מקרה שבו יידרש האתר ו/או מי מטעמו על-ידי רשות מוסמכת, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותה בקשר לשימוש שעשית באתר, יימסר המידע הנדרש, והינך מסכים לכך.
 
האתר רשאי לסרב לפרסום ו/או העברת תוכן באמצעות מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו, והוא יהיה רשאי למחוק תכנים מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו המוחלט. אין באמור כדי להטיל חובה כלשהי על האתר לבדוק תכנים, ואין להסתמך על האתר כי יבדוק את התכנים המועלים על ידי כל גולש.
 
ידוע לך כי האתר איננו נושא בכל אחריות למהימנות התוכן, דיוקו, ואמינותו, ולכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למאן דהו (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, אחריות נזיקית כלשהי) שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או הסתמכות עליהם ו/או מעצם פרסומם באתר.
 
בייחוד הדברים אמורים לגבי מידע הניתן על ידי מומחים ו/או יועצים ו/או כל אדם או גוף. אחרים במסגרת פורומים ו/או שאלות ותשובות המתפרסמות באתר ו/או בכל דרך אחרת. מידע זה איננו מהווה עצה מקצועית התלויה בפרטי כל מקרה ונסיבותיו, אלא לכל היותר מידע כללי ומנחה אך בלתי מחייב.
האתר יהיה רשאי לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו וללא צורך בהודעה מראש, ובלבד שתנאי השימוש יפורסמו באתר.
ידוע לך כי השירות הניתן באתר יכול ולא יהיה חסין מפני גישה שלא כדין, ו/או יכול ויופרע בשל תקלות כלשהן ו/או נזקים ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים בתוכנה ו/או כשלים בקווי תקשורת ו/או ייפגע מכל סיבה אחרת. בין היתר בשל כך האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך או לצד ג' בשל כך.
 
האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, ליצירת קשר עמך ולהתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך.
 
ידוע לך כי רק בשל הסכמתך לתנאי השימוש, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בפרט לאור הוראות סעיף זה, הותר לך השימוש באתר.
 
ידוע לך והינך מסכים לכך כי האתר רשאי לעשות בתוכן שבאתר, גם אם מדובר בתוכן שהגיע ממך, כל שימוש שהוא, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, מבלי צורך בהרשאתך ומבלי שתשולם לך כל תמורה בגין שימוש כאמור, וזאת גם אם האתר יפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתוכן.
 
האחריות לכל המוצרים הנמכרים באתר חלה על היצרנים ו/או הספקים ו/או המעצבים ו/או היבואנים. כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים ניתן ע"י היצרן ו/או היבואן ו/או הספק ו/או המעצב ובאחריותם בלבד.
 
אספקת המוצרים תתבצע תוך זמן סביר מיום קבלת ההזמנה. היה ומוצר אשר הוזמן אזל מן המלאי תשלח הודע לקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה עם ההזמנה, או באמצעות הטלפון. 
 
האתר לא יישא באחריות למועד אספקת המוצרים ו/או לטיבם. 
 
היה ותחול טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או במחיר המוצר ו/או בתנאי התשלום ו/או בתמונת המוצר ו/או בכל פרט אחר יהא האתר רשאי אך לא חייב לבטל את העסקה.
 
אנו עושים את מירב המאמצים לשמור על אבטחת האתר וזאת באמצעות שיטות אבטחה מתקדמות. עם זאת, כל משתמש באתר זה מתחייב שלא תהא לו טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו עקב תקלה אשר תפקע באבטחת האתר.
 
אפשרויות רכישה נוספות ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי באתר: ניתן לבצע הזמנה גם באמצעות הטלפון על ידי מסירת פרטי כרטיס האשראי טלפונית, על ידי משלוח פרטי כרטיס האשראי בצירוף ההזמנה בפקס, או על ידי משלוח צ'ק בצרוף ההזמנה בדואר. ההזמנה תשלח בדואר לאחר ביצוע סליקת כרטיס האשראי, או הפקדת הצ'ק ווידוא קבלת התשלום בפועל. בכל דרך שתבחרו, אנו נדאג להשלים את הפרטים במידת הצורך בטלפון, בתנאי שפרטי התקשרות טלפונית יצורפו להזמנה הטלפונית / הפקס / הדואר.
 
ניתן להחליף או להחזיר מוצר שנרכש באתר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר וזאת בתנאי שיוחזר למשרד באלקנה באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש. לא יבוצע זיכוי אלא אם הגיע הלקוח למשרד בתוך המועד האמור ובתנאים האמורים כשבידיו כרטיס האשראי שבבעלותו ואשר באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן הקבלה המעידה על ביצוע ההזמנה. קיימים מוצרים שאינם ניתנים להחזרה / להחלפה ולגביהם תופיע הערה נפרדת באתר.   

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך בירושלים נקבע כמקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או כרוך לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש.
 

תנאי השימוש

תנאי השימוש